Na Plachtě

Unikátní Přírodní památka Na Plachtě se nachází za branami
východočeské metropole – na okraji města Hradec Králové.
Jde o první rezervaci, kde se můžete procházet mezi koňmi,
kteří zde pomáhají s údržbou 56 hektarů vzácné přírody.

Návštěvnické okruhy

Naučná stezka

Stezka s 6 informačními tabulemi zaměřenými na místní rostliny a živočichy vás provede přírodní památkou Na Plachtě.

Délka: 2 km
Časová náročnost: 1,5 hodiny

Velký okruh

Vydat se můžete pohodlnou trasou kolem ohradníků po stezkách pro pěší a kola.

Délka: 3 km
Časová náročnost: 2 hodiny

Zásady při průchodu ohradníky s koňmi

Abychom vám i nadále mohli umožňovat co nejbližší kontakt se zvířaty, při vstupu do ohradníků respektujte několik důležitých bodů:

  • Ke koním se nepřibližujte a už vůbec je nekrmte.
  • Vstup do ohradníků s koňmi je na vlastní nebezpečí.
  • V celém areálu mějte své psy na vodítku.
  • Pohybujte se po stezkách, kde jsou koně na přítomnost lidí zvyklí.
  • O tom, kde zrovna koně nejsou a je zde vypnutý proud, informují cedulky u vstupů do ohradníků.
DO OHRADníků S BUVOLY JE VSTUP ZAKÁZÁN!

Klenot východních Čech

Jde o evropsky významnou lokalitu s tisíci druhy rostlin a zvířat. S péčí tu pomáhají koně, buvoli i tanky.

Svoje bohatství získala lokalita poněkud neobvyklým způsobem. Již od dob Rakousko-Uherska bylo toto místo využíváno jako vojenské cvičiště, před tím po několik století jako obecní pastviny. Písčiny, které by bez zásahu postupně zarostly lesem, byly trvale udržovány z větší či menší části bez stromových porostů. Vznikla tak několik desítek hektarů velká, bezlesá plocha (písčiny, trávníky, vřesoviště) postupně zarůstající náletovými dřevinami (břízy, osiky, vrby, borovice). Povrch byl různými vojenskými činnostmi (zákopy, vypalování, později vojenská technika) místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. V některých se drží trvale či dočasně voda, jiné zůstávají suché avšak bez bylinného porostu. Taková místa, zejména pokud jsou osluněná, využívají různé druhy živočichů a rostlin. Lidskou činností jsou zde udržována tzv. raná sukcesní stadia. V centrální části lokality jsou terénní deprese zaplněné vodou. Vznikly těžbou štěrkopísku. První část byla vyhlášena jako chráněná v roce 1998. K vyhlášení třetí části v roce 2012 výrazně pomohla petice, kterou podpořilo 14 000 lidí. Lokalitu se podařilo zachránit i třeba díky známým osobnostem jako Dan Bárta, Zdeněk Svěrák Ladislav Smoljak nebo Pavel Dobeš.

Blízkost zástavby tuto lokalitu vždy ohrožovala a ohrožuje i nyní. Akutní nebezpečí hrozilo v dobách socialistického plánování a na konci 80. let se již začalo s budováním kanalizace pro panelákové sídliště pro 19 000 lidí. Po roce 2008 se objevila celá řada záměrů na zastavění Plachty jako výstavba sídliště, skladišť a administrativních budov. Devastaci svých pozemků s výskytem zvláště chráněných druhů se pak v roce 2009 věnovala stavební firma STAKO, s.r.o.  navezením 1300 tun odpadu na zimoviště obojživelníků.

Ačkoliv se lokalita PP Na Plachtě nachází v těsném sousedství městské zástavby, zahrnuje tůně, rybníky, písčiny, vřesoviště, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin. Na Plachtě bylo dosud zaznamenáno přibližně 720 druhů vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2250 druhů živočichů. Z toho je cca 107 chráněno českou legislativou (ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy) a navíc 19 druhů je evropsky významných. Několik druhů živočichů má na Plachtě jediný nebo jeden z mála výskytů v rámci celé České republiky. Z botanického i zoologického hlediska je PP Na Plachtě považována za unikátní a ona unikátnost je navíc umocněna tím, že je v dotyku s městem.

Vyskytují se zde kriticky ohrožené kutilky dlouhoretky obecné. Hloubí si hnízdní komůrky v písku, kam nosí i potravu svým potomkům. Živí lovem ovádů a much. V ČR je najdeme na posledních 3 místech. Vlhké louky jsou lemované orchidejemi jako prstnatec májový, vstavač kukačka, vemeník dvoulistý a okrotice bílá. Plachta je také nejbohatším místem na vážky, kterých tu bylo zjištěno 50 druhů, mezi nimi celoevropsky chráněná vážka jasnoskvrnná. Potkat tu můžete i kriticky ohroženého korýše listonoha letního, který potřebuje kaluže na rozježděných cestách, které jsou rájem i pro čolky velké nebo hlasitě skřehotající rosničky, po česneku vonící žáby blatnice nebo kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé.

Tuzemskou přírodu stovky tisíc let formovaly základní přírodní jevy. K těm nejzásadnějším kromě občasných požárů vždy patřila i stáda velkých kopytníků. Divocí koně dokážou přežít v lokalitách s velmi řídkou vegetací nízké kvality, tedy s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem proteinů. To jim umožnilo po tisíciletí prosperovat i ve velmi málo úživném prostředí. Pokud si mohou dnešní plemena koní vybrat, dávají přednost čerstvé vegetaci před suchou stařinou. Moderní plemena se sice nadále živí převážně trávami, ale běžně přijímají i dvouděložné byliny.

Jejich úkolem je krotit vysokou mokřadní vegetaci jako je třeba rákos nebo orobinec, ale také dřeviny. A naopak podporovat nízké, vzácné a ohrožené druhy bylin. Válením se v bahně, které mají tolik v oblibě, by měli buvoli udržovat a rozšiřovat tůně, které pak mohou lépe využívat vážky i obojživelníci. Vyšlapané stezky v mokřadní vegetaci zase rádi vyhledávají ptáci i někteří plazi k lovu potravy. Jejich trus rozšíří potraví nabídku pro koprofágní druhy brouků které poskytují potravu ptákům jako jsou třeba pestrobarevní dudci.

Plachta je první lokalitou v ČR, kde se začala využívat pásová technika pro ochranu přírody. Činnost armády, především opakované narušování povrchu, byla jedním ze zásadních pozitivních faktorů, které podmiňují přírodní výjimečnost lokality Na Plachtě. Místo tak mimo jiné zůstalo útočištěm pro řadu druhů vázaných na bezlesá stanoviště, které z naší přírody vymizely v důsledku poškozování bezlesí. Narušování povrchu vojenskou technikou je velmi účinné a rychlé opatření, jak nevyhovující stav napravit. Trasa k pojezdu je vybírána na základě širokého konsenzu odborníků přes rostliny, motýly, brouky, vážky a další hmyz, až po obojživelníky, plazy a ptáky. 

Co tu můžete najít?

Vás názor je pro nás důležitý

Pokud potřebujete s něčím poradit nebo něco pomoci vyřešit, nebojte se nás kontaktovat.

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
„Na Plachtu chodím ráda. Průchody se dostanu skoro všude, kam potřebuji, takže se necítím nějak omezována. Vždy se těším a jsem zvědavá, jestli zahlídnu koně.“
Marie Smolej
návstěvnice
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
„Plachtu navštěvuji každý den při procházkách se psem. Domnívám se, že pastviny této lokalitě přidávají hodnotu při setkávání s přírodou. Neomezují náš pohyb, ale někdy překvapí. Děkuji za Vaši práci, kterou věnujete této oblasti.“
Karla Kozáková
návštěvnice
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
„Jsem velice ráda, že tady koníci a buvoli jsou. Osobně s ohradami pro zvířata nemám žádný problém, plochy jsou stále průchozí.“
Jana Klimešová
návštěvnice
Kudy k nám

MHD Hradec Králové:
Trolejbus č. 1, 2 a 27 – zastávka Na Plachtě
Autobus č. 9 – zastávka Zděná bouda

Autem:
Zaparkovat můžete v ulici Na Plachtě, když projedete ulicí Na Cvičišti, kde začíná naučná stezka, nebo na parkovišti u Zděné boudy z ulice Hradečnince.

Kontakt

Telefon:
+420 603 847 189

E-mail:
info@skupinajaro.cz

Otevírací doba

Areál je přístupný celoročně.

Při dodržovaní daných pravidel můžete procházet i skrz ohradníky s koňmi.

Na místě najdete informační tabulky o tom, kde se zvířata momentálně nacházejí.

Správce

ČSOP JARO Jaroměř
Národní 83
551 01 Jaroměř

www.jarojaromer.cz

Napsali o Plachtě

O Přírodní památce Na Plachtě toho bylo napsáno a namluveno opravdu hodně. 🙂 Níže najdete stručný přehled.